Condicions generals i garanties

Condicions generals d'ús

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga online, www.catcondons.cat, correspon a Testimo Pharma, S.L., societat legalment constituïda a Espanya amb CIF B-64994254 i inscrita en el Registre Mercantil amb Tom 40.982, Foli 49, Full 374.688, Inscripció 1.

Les vendes en línia realitzades des de la nostra pàgina web (botiga virtual) estan subjectes a les presents condicions generals, que prevalen sobre qualsevol altra disposició particular. Tota compra realitzada pels nostres clients implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquestes condicions generals de venda.

Per a qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres al mail info@catcondons.cat o al telèfon 933-492-596. El nostre horari d'atenció telefònica és de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres feiners.

Utilització correcta dels serveis

El Client s'obliga a utilitzar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:

(A) utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;

(B) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

(C) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Testimo Pharma, S.L., o a tercers;

(D) utilitzar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El client o usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Testimo Pharma, S.L. pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Testimo Pharma, S.L. vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de Testimo Pharma, SL resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Testimo Pharma, S.L. o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de Testimo Pharma, S.L. o els seus col·laboradors.

Drets de Propietat

Tots els continguts publicats a la nostra web i especialment els textos i imatges estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Testimo Pharma, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre web. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Testimo Pharma, S.L.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients o usuaris que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a www.catcondons.cat per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial . Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d'aquest lloc web s'hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@testimopharma.com.

Comandes

Les comandes introduïdes a la nostra pàgina web es consideren fermes des del moment de la seva validació en línia per part del comprador. El comprador declara conèixer i acceptar les condicions generals de venda pel fet de confirmar la seva comanda en línia.

Preus

Els preus de venda dels productes són aquells en vigor en el moment de la introducció de la comanda. L'IVA està inclòs en tots els preus.
Els preus de venda dels productes poden ser modificats en qualsevol moment, sense avís previ.

Disponibilitat

www.catcondons.cat farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de no disponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari o client serà informat per correu electrònic o telèfon de l'anul·lació d'aquesta.

Arran d'aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària.

Pagament dels productes

El pagament dels productes es realitzarà en el moment de la comanda. En qualsevol cas, www.catcondons.cat podrà posar en qualsevol moment a disposició dels seus usuaris altres mitjans de pagament per a la seva major comoditat. En el cas de pagament amb targeta de crèdit, les dades es recolliran mitjançant protocol segur i xifrat https, i únicament seran utilitzades per processar els càrrecs corresponents, éssent mantinguts en total confidencialitat.

Lliurament

El lliurament dels productes es considera realitzat desde la seva posada a disposició del client. Juntament amb els productes es lliurarà el corresponent albarà amb la descripció dels productes adquirits.
Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.
De la mateixa manera, és responsabilitat del client la comprovació de l'adequació dels productes servits respecte de la comanda efectuada. En cas que els productes servits no corresponguin als sol·licitats o hi hagi discrepàncies, el client haurà d'informar degudament a www.catcondons.cat per procedir al canvi, en aquest cas www.catcondons.cat es fa càrrec de totes les despeses de substitució.

Dret de Desistiment

El client té dret a desistir de la seva compra i a retornar els productes adquirits a www.catcondons.cat dins el termini de 15 dies des del moment del lliurament. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s retornat/s i a les despeses d'anada del producte des www.catcondons.cat fins al client. El reemborsament no inclou les possibles despeses de devolució de producte/s retornat/s des del client fins www.catcondons.cat.

El reemborsament al client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini màxim de 14 dies des del desistiment.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
1) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
2) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
3) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Abans de realitzar qualsevol devolució el client s'haurà de posar en contacte amb www.catcondons.cat a través del correu electrònic info@catcondons.cat o del telèfon 933-492-596 indicant el seu número de comanda. 

Un cop s'hagi contactat amb www.catcondons.cat es fixarà el procés de devolució de les sumes aportades pel comprador. Aquesta devolució es farà a elecció del client d'una de les següents maneres:

  • En el mateix mitjà en què es va realitzar el pagament
  • Mitjançant el canvi per altres articles

Garanties

En cas que algun article presenti algun defecte a causa de la seva falta de conformitat amb el contracte podrà ser substituït per un altre d'igual o equivalent. Quan la substitució no sigui possible el consumidor podrà optar entre una rebaixa en el preu o el reemborsament de l'import. Si us plau, conservi la factura de compra fins a comprovar el correcte estat i funcionament. El termini de garantia serà el de la data de caducitat del producte. Els productes manipulats de forma incorrecta o reparats pel comprador o terceres persones al marge del fabricant estan exclosos d'aquestes garanties. En cas de substitució, les despeses d'enviament i substitució del nou producte o productes aniran a compte de www.catcondons.cat.

Privacitat i Protecció de dades

Per a donar compliment amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, aixi com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Testimo Pharma S.L. informa de l'existència d'una base de dades de caràcter personal creat i gestionat exclusivament mitjançant la plataforma web de l'empresa canadenca Shopify, amb les dades obtingudes a la pàgina web www.catcondons.cat.

La finalitat d'aquesta base de dades és gestionar les relacions comercials i / o contractuals amb clients i potencials clients amb CATCONDONS així com l'enviament d'informació sobre els seus productes i serveis (no cedint aquestes dades a terceres empreses o entitats), incloent l'enviament de missatges comercials a través de correu electrònic, que puguin ser d'interès a l'usuari, a partir de l'estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Cal dir que la plataforma Shopify, que aporta el seu servidor a totes les empreses que utilitzen el seu sistema de botiga online, compleix estrictament amb totes les mesures exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades:

Algunes de les iniciatives que ha emprès Shopify consisteixen en:

  • Inici un pla de protecció de dades amb un DPO dedicat.
  • Implementació de processos d'avaluació de tractament de dades personals.
  • Revisió dels contractes amb tercers prestadors de serveis complementaris.
  • Formació específica per garantir el compliment de la normativa.
  • Aplicació de normes internes de compliment de la protecció de dades.
  • Processos per complir amb els drets ARCO i el dret a l'oblit.

Si vols més informació sobre el compliment de Shopify amb la normativa de protecció de dades, en aquest article (en anglès) podràs trobar tots els detalls sobre les mesures que està adoptant Shopify per complir amb la normativa de protecció de dades.

Igualment, Testimo Pharma, S.L. té implantades totes les mesures de seguretat exigides per les normes esmentades anteriorment, per tal de garantir la confidencialitat en l'emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar l'accés a la informació per part de tercers no autoritzats.

En compliment del que disposen Reglament Europeu i Llei Orgànica, els clients i usuaris de www.catcondons.cat poden, en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició al tractament sobre les seves dades personals, així com el dret a no ésser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades, comunicant-ho per escrit a: Testimo Pharma, S.L., Plaça Dr. Letamendi, 37, 3-2 - 08007, Barcelona, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@catcondons.cat o bé a info@testimopharma.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va subscriure, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

Testimo Pharma, S.L. es compromet durant la utilització de les dades incloses en la base de dades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat de l'emmagatzematge, a conservar-los durant el temps estrictament necessari per a la finalitat del tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El servidor segur de Shopify garanteix la privacitat de les dades que ens transmeti, de manera que ningú sense la clau necessària pugui accedir-hi. Es pot comprovar que un navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar si la URL no comença amb http sinó amb https.

Per a crear un compte a www.catcondons.cat cal utilitzar una contrasenya. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el cas que el client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el lloc web.

Responsabilitat

Testimo Pharma, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Testimo Pharma, SL, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendràn inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Testimo Pharma, SL, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Testimo Pharma, SL hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Testimo Pharma, S.L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Testimo Pharma, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Testimo Pharma, S.L. tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, Testimo Pharma, S.L. no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients, usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

De la mateixa manera, Testimo Pharma, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Testimo Pharma, S.L. intentarà amb tots els mitjans al seu abast garantir la seguretat de la informació facilitada pels usuaris. No obstant això, com és comunament conegut, la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida en la seva totalitat, en cap moment.

Testimo Pharma, S.L. no es fa responsable per la utilització que el client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El client s'obliga a mantenir indemne a Testimo Pharma, S.L., per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Testimo Pharma, S.L. que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD, RGPD i normativa de desenvolupament.

Tesimo Pharma, S.L. no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen www.catcondons.cat és exclusivament la d'informar el client o usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel web. Testimo Pharma, S.L. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels client o usuari a estos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Testimo Pharma, S.L. no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el client o usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Ús de Cookies

A www.catcondons.cat complim amb el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a "Llei de Cookies".

Aquest web, igual que la majoria a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de navegació de l'usuari. Les cookies personalitzen els serveis que ofereix el lloc web, oferint a cada usuari informació que pot ser del seu interès, en atenció a l'ús que realitza d'aquesta web.

Vegeu tota la informació detallada a l'apartat de Política de Cookies.

Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb la pàgina web www.catcondons.cat es substanciarà davant la jurisdicció espanyola.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

 

Moltes gràcies per visitar la nostra botiga!