Control de qualitat segons norma Europea en ISO 4074

Tots els nostres productes es fabriquen d'acord amb les certificacions europees més prestigioses, així com a nivell espanyol. D'aquesta manera, els preservatius Catcondons estan sotmesos a uns processos de fabricació subjectes a les certificacions més estrictes i amb més garanties, per a asegurar-nos que el producte final és d'una qualitat exemplar.

CONTROL DE QUALITAT

Durant tot el procés de fabricació , segons plans de mostreig estadístics, s'extreuen de cada Lot de Fabricació mostres de preservatius per ser testades en el Laboratori de Control de Qualitat segons la Norma EN ISO 4074 - PRESERVATIUS MASCULINS DE LÀTEX DE CAUTXÚ NATURAL.

Aquesta Norma estableix les especificacions tècniques que els preservatius han de complir i així garantir la qualitat del producte.

Tipus d'Assajos:

 •  Dimensions: Longitud i Amplària.
 • Resistència o Tracció: es talla una proveta a partir d'un preservatiu i es col·loca en el dinamòmetre que l'estira fins al seu trencament. Es mesura i registra la Força (Newtons) i l'Allargament (%) en el punt de trencament de la proveta.
  • Assaig de Volum i Pressió d'Explosió: s'infla amb aire, a velocitat constant, una longitud especificada del preservatiu i es registra el Volum (dm3) i la Pressió (*kPa) al moment de l'explosió.
   • Assaig Electrònic de Detecció de Forats/Porus per aigua: els preservatius se sotmeten a una prova electrònica per detectar la possible existència de forats/porus. El preservatiu, ple d'aigua, se submergeix en aigua i es descarrega un corrent elèctric. Un preservatiu que no té forats/porus actua com a aïllant i no permet el pas de corrent en un circuit elèctric. Un preservatiu amb un forat/porus permetrà el pas de corrent.
    • Estabilitat del color: es comprova que els preservatius acolorits no perdin la pigmentació.
     • Estanqueïtat de l'Envàs Individual (segellat *foil alumini)
      • Embalatge i Etiquetatge: es comprova que l'envàs unitari i l'estoig compleixin amb les especificacions que indica la normativa vigent.